Тези доповіді голови Держпатенту України В.Петрова на науково-практичній конференції "Сучасний стан і рішення актуальних питань охорони інтелектуальної власності"
(Сімферополь, 1 - 5 вересня 1998 року)

Охорона інтелектуальної власності в Україні

Забезпечення правової охорони інтелектуальної власності, яке є невід'ємною умовою для розвитку ринкової економіки в державі, залежіть від досконалості національної законодавчо-нормативної бази в цій сфері та наявності розвиненої інфраструктури для реалізації законодавства.

Поняття "інтелектуальна власність" охоплює широке коло об'єктів авторського права та промислової власності. Питання охорони об'єктів авторського права належать до компетенції Державного агентства України з авторського права та суміжних прав (ДААСП). Забезпечення правової охорони об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг, топологій інтегральних мікросхем зазначення географічного походження, фірмових найменувань тощо) здійснює Держпатент України. Експертним органом Держпатенту є Науково-дослідний центр патентної експертизи (НДЦПЕ).

Першим законодавчим актом в сфері охорони промислової власності стало затверджене Президентом України у вересні 1992 року "Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні". З липня 1994 року набрали чинності Закони України про охорону прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг.

На сьогодні в Україні діють 10 законодавчих актів, 11 підзаконних актів, затверджених постановами Кабінету Міністрів України та 45 відомчих нормативно-правових актів, зареєстрованих в Мінюсті України. Існуюча законодавчо-нормативна база в цілому забезпечує нагальні потреби правової охорони винаходів та інших об`єктів промислової власності, які є результатами інтелектуальної діяльності.

Розроблено проект Концепції подальшого розвитку державної системи охорони промислової власності, яка передбачає удосконалення законодавчо-нормативної бази в цій сфері, а також формування і розвитку відповідної виконавчої інфраструктури. Передбачається розробка проектів законів про охорону прав на такі об`єкти як комерційна таємниця, фірмові найменування (останній має бути переданий до Кабінету Міністрів України в жовтні цього року). Є потреба у подальшому удосконаленні законодавства стосовно винаходів, які створені при За час діяльності Держпатенту протягом 1992-1997рр. відомством надано правову охорону 46 тис. об'єктів промислової власності, в тому числі, видано понад 22 тис. патентів на винаходи.

Частка України у такому показнику як видача патентів на винаходи була удвоє більшою ніж загальна кількість патентів, виданих іншими державами СНД (за винятком Російської Федерації).

Для забезпечення ефективного проведення державної науково-технічної патентної експертизи створено національний патентно-інформаційний фонд та довідково-пошуковий апарат з використанням сучасних інформаційних технологій.

З 1997 р. в Україні діють розроблені Держпатентом державні стандарти "Патентні дослідження" та "Патентний формуляр", які повинні використовуватись в усіх галузях господарської діяльності на етапах створення та використання об'єктів науки і техніки. Створено і запроваджено нову для України інституцію - представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). Держпатентом України на цей час зареєстровано 150 патентних повірених.

Враховуючи нелегку економічну ситуацію в Україні, Держпатент прагне створити найбільш сприятливі умови для вітчизняних винахідників, зокрема, зменшення суми зборів за дії, пов'язані з отриманням патенту на винахід. Опрацьовано і запроваджено процедуру видачі так званого "короткого" патенту на винахід, тобто патенту, який видається строком на 5 років без проведення експертизи по суті.

Вживаються заходи щодо підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів в сфері охорони промислової власності. В 1993 р. створено Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації кадрів при Харківському політехнічному університеті, а в 1997 р. в Києві створено Інститут інтелектуальної власності і права, який має стати координаційним і методологічним центром навчання і підвищення фахівців у цій галузі.

З ініціативи та за безпосередньою участю Держпатенту проводяться міжнародні семінари, галузеві та регіональні конференції, семінари та наради з питань охорони і використання прав на об'єкти промислової власності.

Охорона прав на створені в Україні об'єкти інтелектуальної власності за її межами забезпечується завдяки активній позиції Держпатенту в розвитку міжнародного співробітництва в цій сфері. Україна є учасницею дев'яти найголовніших міжнародних угод і договорів у цій сфері, активним членом Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) і постійно розширює свою участь у міжнародному співробітництві.

Завдяки цьому Україна отримує відчутну допомогу від ВОІВ та ЄС, зокрема, через Європейське патентне відомство в рамках програми TACIS, у вигляді організації міжнародних семінарів, навчання і зарубіжного стажування вітчизняних спеціалістів, обміну патентною інформацією тощо.

Все вищесказане дає підстави зробити висновок, що, не зважаючи на існуючі труднощі, державна система охорони промислової власності в Україні в цілому створена, діє і розвивається. В той же час існує низка невирішених проблем, які ускладнюють ефективне виконання законодавства України з охорони інтелектуальної власності.

Так, чинне законодавство щодо оподаткування та кредитування не містить прямих пільгових норм для винахідників та осіб, які використовують винаходи. Це негативно впливає як на винахідницьку активність, так і на кількість винаходів, що використовуються.

Важливим є також питання створення державою сприятливих умов для успішної комерціалізації результатів вітчизняних наукових розробок на внутрішньому та зовнішньому ринках. Науково-технічний потенціал країни недостатньо використовується, що пов'язано, головним чином з відсутністю фінансування розробок для їх комерційної реалізації.

Міністерства і відомства не приділяють належної уваги питанням охорони промислової власності показав, що цим питанням не приділяється належної уваги. Про це свідчить скорочення чисельності або ліквідація патентних підрозділів на підприємствах, в організаціях і установах, що завдає великих збитків державі. Держпатент разом з представниками базових міністерств завершує розробку типових положень про підрозділи з питань охорони об'єктів промислової власності для міністерств (відомств), а також підприємств, організацій та установ.

Незавершеність формування структури державної системи охорони промислової власності, невизначеність статусу і повноважень Держпатенту ускладнюють ефективне виконання законодавства. Згідно з діючим Положенням відомство здійснює функції центрального органу державної виконавчої влади в сфері охорони промислової власності, але фактично не має статусу і повноважень такого органу. Це призводить до прямого порушення діючого законодавства. Зокрема, охоронні документи України на об'єкти промислової власності видаються Державним патентним відомством, а не тим органом, який зазначений у законах України про охорону об'єктів промислової власності. Це дає формальний привід ставити під сумнів чинність виданих державних охоронних документів. Невизначеність статусу і повноважень Держпатенту перешкоджає створенню інфраструктури державної системи охорони промислової власності, зокрема, найважливіших її елементів - Апеляційної палати, публічної патентної бібліотеки тощо. Держпатент не має належних юридичних прав для створення зазначених елементів структури та управління їх майном.

Потребує вдосконалення механізм судового розв'язання спорів, які виникають при реалізації цих прав промислової власності. Необхідно внести відповідні зміни до цивільного, кримінального та адміністративного законодавства. Міжнародними договорами, зокрема, Угодою з торговельних аспектів інтелектуальної власності (Угода TRIPS) та Угодою про співробітництво між Україною та ЄС передбачена необхідність надійного судового захисту прав в цій сфері. Постає питання про необхідність створення спеціалізованого патентного суду.

Держпатент виразно бачить шляхи і напрями подолання перелічених проблем і вживає для цього відповідні заходи.

вернуться в раздел Публикации

desclaimer
Created by mc design - Creative Design Lab
GERMANY, RUSSIA, UKRAINE, UZBEKISTAN, ESTONIA, ALBANIA, KOSOVO, MONGOLIA